Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II.

 

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace zřízená Městem Vodňany

Zřizovatel Středního odborného učiliště služeb Vodňany je Město Vodňany. Zřizovací listina byla škole vydána usnesením zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2005 s účinností od 1. 9. 2006. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Jihočeského kraje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Dále poskytuje žákům a studentům ubytování a výchovně vzdělávací činnost.

 

3. Organizační struktura

ředitel školy: Ing. Jana Čechová

zástupce ředitele: Ing. Vladimír Kuba

vedoucí učitel odborného výcviku: Miroslav Fenc

vedoucí vychovatelka domova mládeže: Pavla Hubáčková

vedoucí ekonomického úseku: Jiřina Polanská

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, PSČ 389 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, PSČ 389 01

Úřední hodiny:

pondělí – pátek: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

v době prázdnin vizte "Aktuality"

Telefonní čísla:

383 390 516   

Adresa internetové webové stránky:

www.sousvodnany.cz

Adresa e-podatelny:

podatelna@sousvodnany.cz

ID datové schránky:

udck8zf

 1. Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.
 2. Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky:
  • Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.
  • Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.
 3. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu: 
  • Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
  • Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.
 4. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě: 
  • Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
  • Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.
  • Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

 

5. Bankovní spojení

78-489390277/0100

 

6. IČ

260 99 152

 

7. DIČ

nejsme plátci

 

8. REDIZO

651016762

 

9. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • písemně na poštovní adrese
 • osobně v sídle školy
 • datovou schránkou

 

11. Opravné prostředky

Účastník řízení může podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, proti rozhodnutí ředitele školy o:

 • zamítnutí individuálního vzdělávacího plánu
 • zamítnutí přeřazení žáka do vyššího ročníku
 • nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • zamítnutí přestupu žáka střední školy z jiné střední školy
 • zamítnutí změny oboru vzdělávání
 • zamítnutí přerušení vzdělávání
 • zamítnutí opakování ročníku
 • podmínečné vyloučení žáka
 • vyloučení žáka
 • zamítnutí uznání částečného vzdělání žáka

Odvolací lhůta je upravena v § 83 správního řádu a činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Případem, kdy zvláštní zákon stanoví jinak, je rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke vzdělávání ve střední škole – dle ust. § 60/19 školského zákona je odvolací lhůta 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u ředitele školy.

Údaje, které má odvolání obsahovat, jsou uvedeny v ust. § 82 správního řádu, jestliže odvolání neobsahuje všechny náležitosti, vyzve ředitel školy k odstranění nedostatků a doplnění odvolání.

O odvolání rozhoduje správní orgán vyššího stupně s výjimkou ust. § 87 správního řádu.

 

12. Formuláře

 • Formuláře k podání žádostí jsou k dispozici v elektronické podobě na www.sousvodnany.cz
 • V papírové podobě k dispozici na podatelně školy

 

13. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 

14. Úhrady za poskytování informací

služba cena
vyhledání informací v rozsahu 15 minut práce 50 Kč
pořízení kopie A4 jednostranná 3 Kč
pořízení kopie A4 oboustranná 5 Kč
pořízení kopie v elektronické formě na CD 30 Kč za CD
poštovné za odeslání informací dle tarifu České pošty

 

15. Finanční podpora školy

Projekty a granty

 

16. Rozpočet

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách zřizovatele SOUs Vodňany: 

http://www.vodnany.eu/assets/File.ashx?id_org=18428&id_dokumenty=447340

Schválené rozpočty 2021 a SVR PO ke zveřejnění.pdf

http://www.vodnany.eu/prispevkove%2Dorganizace/ds-33698/archiv=0&p1=22786

Schválené rozpočty 2023 a SVR PO_ke zveřejnění.pdf

priloha_1291767595_1_Schválené rozpočty 2024 a SVR PO_ke zveřejnění-1.pdf

 

 

 

17. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Příspěvková organizace Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany, IČ 260 99 152 jako správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů má od 22. 5. 2019 jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA

e-mail: dpo@inkybe.cz

tel: + 420 777 898 985, +420 777 902 666

Institut kybernetické bezpečnosti, z. ú.

Fügnerova 671

373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ 06417523

http://www.inkybe.cz

datová schránka: kr5uuzz

 

18. GDPR

GDPR_Oznámení o zpracování osobních údajů v personální a mzdové agendě

GDPR Zásady zpracování osobních údajů v SOUs Vodňany.docx

 

19. Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

Zákon 561/2004 Sb. - školský zákon): § 75 (odst. 2 a 4)

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Bližší podrobnosti stanovuje předpis č. 47/2005 Sb. - Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem:

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Facebook Instagram YouTube