Informace o studiu

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II
389 01 Vodňany
 
(Přihlášku si vytiskněte, vyplňte a zašlete poštou na adresu výše.)
 
Nabízíme učební obory pro žáky, kteří ukončí 9. ročník základní školy, nebo pro žáky, kteří ukončí základní školu v 8. či 7. ročníku a také pro žáky ze speciálních škol.
 
Škola, domov mládeže i většina pracovišť odborného výcviku jsou v centru města a žáci se všude dostanou pohodlně bez použití dopravních prostředků.
 
Náklady na žáka činí:
oběd 34 Kč (pro dojíždějící žáky)
celodenní stravování 96 Kč (pro žáky ubytované na DM)
ubytování na DM 1300 Kč/měsíc
 
Termín odevzdání (zaslání) přihlášek ke studiu na naší škole je do 1. března. Přihláška musí obsahovat vyplněné "Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu", musí mít vyplněnou zadní stranu a kromě toho je nutné odevzdat kopie vysvědčení z posledních dvou absolvovaných ročníků základní školy. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče se nedoručují přijatým uchazečům poštou, ale pouze se zveřejňují na www.sousvodnany.cz pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo je uchazeči přiděleno ve škole při odevzdání přihlášky, popř. přiděleno a zasláno uchazeči u přihlášek zaslaných škole poštou. Přijatý uchazeč následně potvrdí svůj úmysl nastoupit na naši školu odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.sousvodnany.cz. Uchazeči, kteří přicházejí ze základních škol, si vyzvednou zápisový lístek na své základní škole, ostatní uchazeči o studium na příslušném krajském úřadu na základě žádosti. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo v případě, jestliže byl uchazeč přijat na střední školu do oboru s talentovou zkouškou nebo na konzervatoř a na této škole odevzdal zápisový lístek, pak může vzít tento zápisový lístek zpět a uplatnit jej na jiné střední škole, na které byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Dokladem pro zpětné vydání zápisového lístku je v obou výše uvedených výjimečných případech vždy jen rozhodnutí o přijetí na střední školu (na základě odvolání nebo ze školy s talentovou zkouškou či z konzervatoře)..
 
Při nástupu do prvního ročníku dostává žák zdarma jeden pracovní oděv a pracovní obuv. Učebnice si žáci nakupují podle seznamu učebnic vloženého do informačního dopisu (s výjimkou učebních oborů "Řezník-uzenář" a "Potravinářská výroba" (Řeznicko-uzenářské práce), u nichž budou učebnice žákům zapůjčeny zdarma), který naše škola zasílá přijatým žákům, kteří potvrdili svůj úmysl studovat odevzdáním zápisového lístku. Žáci studující obory "cukrář", "kuchař", "kuchař-číšník", "řezník-uzenář", "potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce)" a učební obor stravovací a ubytovací služby potřebují zdravotní průkaz, který jim vystaví jejich obvodní lékař.
 
Dopravní obslužnost je velmi dobrá ve všech směrech při použití autobusu nebo vlaku. Pro zájemce je možnost ubytování ve vlastním domově mládeže. V případě využití stipendijního programu firmy Vodňanská drůbež, a. s. (viz výše) hradí tato firma také ubytování žáků 1100 Kč/měsíc u učebních oborů "Řezník-uzenář" a "Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce)".
 
Vyučovací cyklus probíhá tak, že jeden týden jsou žáci ve škole a druhý na odborném výcviku. Odborný výcvik se uskutečňuje většinou na pracovištích ve Vodňanech:
 
Obor Strojní mechanik
 • A. Pöttinger, spol. s  r. o. Vodňany  
 • TCF Vzduchotechnika Prachatice  
 • Luna Progress s.r.o. Nebahovy, Zdenice 
 • Zámečnictví Milan Polanský Malovice  
 • STS Prachatice a.s. Těšovice  
 • Klima s.r.o. Prachatice 
 • KOVO FRITZ s.r.o. Vodňany

Obor Zahradník

 • Školní vazačská dílna  
 • Zahradnictví Holý Vodňany  
 • Zahradnictví U Šikuly Vodňany  
 • Josef Tlapa včelař  - ovocnář Vodňany 
Obor Kuchař, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby  
 
 • Školní kuchyně (kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby)
 • Cvičná školní kuchyňka (obor kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby)
 • Vodňanská drůbež, a. s. Vodňany (obor řezník-uzenář, stravovací a ubytovací služby, kuchař-číšník, potravinářská    výroba - řeznicko-uzenářské práce).
 • Ganymed Vodňany (kuchař-číšník)
 • Zlatý soudek Vodňany (kuchař-číšník)
 • Šenkovna u Václava Vodňany (obor kuchař-číšník)

Obor Cukrář

 • Školní cukrárna "Kvítek" Vodňany
 • KLAS pekárna/cukrárna Protivín

Obor Řezník-uzenář, Potravinářská výroba 

 • MASO UZENINY Písek, a. s. Písek (obor řezník - uzenář a obor potravinářská výroba) 
 • Jatky Horažďovice
 • Vodňanská drůbež, a.s. Vodňany (obor řezník - uzenář a obor potravinářská výroba)
SOU služeb Vodňany nabízí možnost prohlídky školy a pracovišť odborného výcviku v pracovních dnech rovněž individuálně (podle časových možností zájemců o studium). Doporučujeme se předem telefonicky ohlásit na telefonním čísle 383 390 516.
 
 Absolventi studia dostávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
 
Tyto kurzy poskytujeme ZDARMA:
 
Barmanský kurz - pro učební obor kuchař - číšník
Svářečský kurz - pro učební obor strojní mechanik
 
Facebook Instagram YouTube