Aktuality

Připnuto

Velikonoční prodejní výstava

Obrázek - Velikonoční prodejní výstava


Připnuto

Stravování ve školní jídelně

Od 1. 4. 2023 dochází ke změně ceny obědů ve školní jídelně pro cizí strávníky. Cena za oběd bude 80 Kč. 


Připnuto

Vzor k vyplnění přihlášky ke studiu

stranu B vyplní základní škola

přihláška - vzor.pdf

 


Připnuto

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Připnuto

Workshopy 2022/2023

Obrázek - Workshopy 2022-2023


Připnuto

Školní psycholog

Od 15. září 2022 působí na naší škole školní psycholožka PhDr. Mgr. Alexandra Kiml. 

Ve škole je k dispozici každé pondělí a čtvrtek od 7.15 hod. do 9. 45 hod.

Kontakt na telefonním čísle 605 487 893 nebo alexandra.kiml@sousvodnany.cz

 


Připnuto

Školní rok 2023/2024

Obrázek - Školní rok 2023-2024


Připnuto

„My v tom Jihočechy nenecháme I„

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil  pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v jiho­čes­kém kra­ji. Žádosti o pod­po­ru podá­va­jí zákon­ní zástup­ci dětí pro­střed­nic­tvím orga­ni­za­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

V naší ško­le je mož­né pod­po­ru vyu­žít na úhra­du uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní žáků.

Formuláře jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy. Žádosti je možné podávat v termínu do 4.11.2022 v kanceláři školy. 

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Formuláře ke stažení


Připnuto

SOUs Vodňany slaví úspěch

Dne 15. 3. 2022 se dva naši žáci již tradičně zúčastnili krajského kola soutěže zámečníků v rámci celostátní odborné soutěže KOVO junior 2022 – „České ručičky“, které se konalo na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V praktické části zhotovovali žáci výrobek dle zadaného výkresu. Doba k zhotovení výrobku byla stanovena na čtyři hodiny. Komise pak hodnotí celkový vzhled, správnost jednotlivých rozměrů, zvolený technologický postup a v neposlední řadě bezpečnost práce. Druhou částí byl teoretický test, který prověřoval znalosti v oboru. Za SOUs Vodňany byli nominováni Jaroslav Kuneš, žák 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik, který obsadil krásné 2. místo a Dominik Zima z 3. ročníku téhož učebního oboru, který se umístil na 3. místě. Jaroslav Kuneš postoupil do celostátního kola, které se bude konat v dubnu v SOU Domažlice, držíme mu palce! Při slavnostním vyhlášení žáci obdrželi hodnotné ceny. O strojírenské obory je mezi firmami stabilně zájem, proto se jejich studenti nemusí bát o své uplatnění na trhu práce.

 

Mgr. Jiřina Bartošová

Obrázek - SOUs Vodňany slaví úspěch


Připnuto

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na školní rok 2022/2023


Úspěch na soutěži Písecké dortování

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se naše škola zúčastnila 6. ročníku soutěže  "Písecké dortování". Tato soutěž je určena pro žáky oboru cukrář. Žákyně naší školy z druhého ročníku C2A - Kateřina Apeltauerová  získala krásné 3. místo. Kateřině gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezantaci školy.  

Obrázek - Úspěch na soutěži Písecké dortování

vloženo 21. 2. 2020

Soutěž o nejlepší prezentaci školy - 1. místo

Vážený pane řediteli,

Vaše škola se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo 2018. V průběhu výstavy probíhala Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno 8.11.2018 při slavnostním rautu pro vystavovatele. Bohužel se této události neúčastnil zástupce školy a nedošlo k předání poháru a diplomu za 1. místo v této soutěži. Dovoluji si Vám zaslat pohár a diplom a vyjádřit uznání za skvěle odvedenou práci. U Vaší expozice bylo oceněno mnoho faktorů. Byli zmíněni především aktivní studenti i učitelé, kteří dokázali poradit, ochutnávka ovoce v čokoládě, originální a krásné výrobky, ruční výroba a především to, že žáky viditelně baví škola.

Přeji mnoho dalších takto úspěšných žáků a učitelů, které baví to, co dělají. Ocenění dnes zašlu Českou poštou na adresu Vaší školy.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Klára Šefránková

Koordinátor produkce

vloženo 1. 12. 2018

Významná společnost roku 2018

 

Obrázek - Významná společnost roku 2018

vloženo 6. 11. 2018

Facebook Instagram YouTube