Aktuality

Připnuto

Školní psycholog

Od 15. září 2022 působí na naší škole školní psycholožka PhDr. Mgr. Alexandra Kiml. 

Ve škole je k dispozici každé pondělí a čtvrtek od 7.15 hod. do 9. 45 hod.

Kontakt na telefonním čísle 605 487 893 nebo alexandra.kiml@sousvodnany.cz

 


Připnuto

Školní rok 2023/2024

Obrázek - Školní rok 2023-2024


Připnuto

Výsledky 4. kola přijímacího řízení SOUs Vodňany pro školní rok 2022/2023


Připnuto

„My v tom Jihočechy nenecháme I„

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil  pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v jiho­čes­kém kra­ji. Žádosti o pod­po­ru podá­va­jí zákon­ní zástup­ci dětí pro­střed­nic­tvím orga­ni­za­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

V naší ško­le je mož­né pod­po­ru vyu­žít na úhra­du uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní žáků.

Formuláře jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy u paní Jarešové. Žádosti je možné podávat v termínu do 4.11.2022. 

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Formuláře ke stažení


Připnuto

Burzy škol 2022

Naše škola se zúčastní akce Burza škol, která je určená pro žáky základních škol a širokou veřejnost. Náš stánek můžete navštívit v těchto městech. 

4. 10. 2022 Vimperk

18. 10. 2022 Český Krumlov

25. 10. 2022 Strakonice

31. 10. 2022 Písek

1. 11. 2022 Prachatice

3. - 5. 11. 2022 České Budějovice - Vzdělání a řemeslo

 

 


Připnuto

SOUs Vodňany slaví úspěch

Dne 15. 3. 2022 se dva naši žáci již tradičně zúčastnili krajského kola soutěže zámečníků v rámci celostátní odborné soutěže KOVO junior 2022 – „České ručičky“, které se konalo na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V praktické části zhotovovali žáci výrobek dle zadaného výkresu. Doba k zhotovení výrobku byla stanovena na čtyři hodiny. Komise pak hodnotí celkový vzhled, správnost jednotlivých rozměrů, zvolený technologický postup a v neposlední řadě bezpečnost práce. Druhou částí byl teoretický test, který prověřoval znalosti v oboru. Za SOUs Vodňany byli nominováni Jaroslav Kuneš, žák 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik, který obsadil krásné 2. místo a Dominik Zima z 3. ročníku téhož učebního oboru, který se umístil na 3. místě. Jaroslav Kuneš postoupil do celostátního kola, které se bude konat v dubnu v SOU Domažlice, držíme mu palce! Při slavnostním vyhlášení žáci obdrželi hodnotné ceny. O strojírenské obory je mezi firmami stabilně zájem, proto se jejich studenti nemusí bát o své uplatnění na trhu práce.

 

Mgr. Jiřina Bartošová

Obrázek - SOUs Vodňany slaví úspěch


Připnuto

Kritéria přijímacího řízení do domova mládeže na školní rok 2022/2023


Připnuto

Nejúspěšnější učební obor v SOUs Vodňany

Povolání učitele odborného výcviku (dříve mistra) je velmi náročné. Jedná se o tradiční starou profesi. Už ve středověku se formují cechy, v nichž se učedníci pod vedením mistra učí svému budoucímu řemeslu v mistrově dílně. Tehdejší učedníci většinou u svého mistra bydleli a také se tam stravovali. Mistr byl pro ně vlastně profesním vzorem, otcem, ochráncem i soudcem v jedné osobě. Po úspěšném složení závěrečné mistrovské zkoušky se z nich stávali tovaryši. Tovaryš se pak sám mohl stát mistrem až po delší praxi, nebo i rychleji, když si vzal za manželku mistrovu dceru a časem převzal jeho dílnu.

         Vraťme se však do současnosti a zkusme si mistra dnešní doby a jeho žáky přiblížit v rozhovoru s panem Pavlem Sochorem, jedním z učitelů odborného výcviku na Středním odborném učilišti služeb Vodňany, který má na starosti žáky oboru z učebního oboru strojní mechanik.

 

Můžete nám přiblížit, jací jsou kluci, které učíte?

         Na začátku jsou to děti, z kterých pomalu dozrávají dospělí muži. Proto je i výuka nejdříve spíše brána metodou hry a postupně v procesu vzdělávání kladu důraz na zodpovědnost, přesnost, cílevědomost a samostatnost.

 

Přichází studenti prvního ročníku už nadšení pro svůj obor, nebo jejich zápal pro věc vzejde až postupem času?

         Někteří už od začátku vědí, co chtějí do budoucna dělat, těm se obor líbí hned, jak přijdou. Jiní zpočátku tápou. Obor strojní mechanik je však velice pestrý. Ve firmě (A. Pöttinger spol. s. r. o., Vodňany), kde praxe probíhá, mají kluci možnost vyzkoušet si skutečnou práci se zaměstnanci firmy. V průběhu tříletého studia si vyzkouší v reálném provozu všechny činnosti spojené s výrobou zemědělských strojů.

         Chlapci si sami najdou práci, která je baví, a po vyučení mohou začít samostatně pracovat v provozu. Například Tomáše K. baví montáž pluhů, kde pracuje i jeho otec. Adam je šikovný na svařování. Petra a Tomáše H. baví obrábění. Dominik má všestranný talent, jde mu všechno. Jiní kluci se zas do budoucna vidí za volantem vysokozdvižného vozíku. Oproti tomu Alois se nemohl dlouho v oboru najít, ale po absolvování svářečského kurzu, ho začalo bavit svařování a chtěl by to dělat.

 

Když vidíte talent a potenciál v prvním ročníku, zaměříte se na něj? Vyzdvihnete ho?

         Když vidím, že to někoho baví, a vidím jeho výsledky při práci na výrobcích, které musí být přesně vyrobeny, podpořím ho v konkrétní činnosti. Ale samozřejmě si během studia vyzkouší všechny činnosti dané naším oborem. Kluci se během tříleté praxe vyvíjejí a s tím i jejich osobnost a zájmy. Co se mu líbí dnes, nemusí ho bavit za půl roku.

 

Můžete nám přiblížit, co studenty v kterém ročníku čeká?

         V prvním ročníku se kluci učí základy obrábění, poznávají materiály, jednoduché nářadí a stroje pro obrábění. Poznávají provoz ve firmě Pöttinger, náročnost výroby a s tím spojenou bezpečnost práce. Později už se zapojují i do jednoduchých činností ve výrobě, kdy chlapce posílám na konkrétní pracoviště. Tam pak pod dozorem zaměstnance pracují na reálných výrobcích, například na montáži pluhu.

         V druhém ročníku rozvíjíme jejich samostatnost, klademe důraz na přesnost a zodpovědnost. Naučí se také pracovat v kolektivu, což je pro ně důležité do budoucna. Standardně probíhá v druhém ročníku svářečský kurz plně hrazený školou. Jen letos byl kurz výjimečně - vzhledem k okolnostem - odložen a proběhl až ve třetím ročníku. Současně je už domluvený na měsíc únor 2021 svářečský kurz pro předchozí druhý ročník. Po ukončení svářečského kurzu zkouškou kluci obdrží svářečský průkaz a jsou oprávněni svářet v ochranné atmosféře CO2. Dále mají ve druháku možnost pracovat na nejmodernějších CNC obráběcích centrech ve výrobě.

         Ve třetím ročníku je možnost praxe na externích pracovištích u jiných firem, pokud to schválí ředitel školy. Třeťáci si často volí tuto praxi podle místa svého bydliště. Naše škola spolupracuje s řadou okolních firem, které jsou zaměřeny na kovovýrobu. V minulých letech třeba učni chodili do prachatických firem Klima s. r. o. nebo TCF Vzduchotechnika s. r. o., v nichž někteří z nich zůstali i po ukončení školy.

         Pokud pokračují v praxi na školním pracovišti u firmy Pöttinger, pracují v souladu se školním vzdělávacím programem ve výrobě v tzv. „kolečku“, což zahrnuje například obrábění, tepelné zpracování, povrchovou úpravu, montáž, práci na svařovacích robotech nebo ve svařovacích boxech. To jim pomůže v následném zapracování po vyučení. Během tříletého studia vedení firmy nabídne žákům možnost setrvat i po vyučení. S více než polovinou absolventů se dnes v provozu denně potkávám.

 

Co všechno mimo školy a praxe na žáky čeká?

         Každoročně se žáci účastní soutěží v oboru. Například CECH KOVO ČR pořádá každoročně celostátní profesní soutěž „České ručičky - KOVO Junior“. Ti, kteří postoupí, se dostanou až do celorepublikového kola. V rámci teoretické výuky jsou organizovány například exkurze do závodu ŠKODA AUTO, a.s. v Mladé Boleslavi, do ČZ, a.s. Strakonice nebo do Science Center Techmania v Plzni. V rámci svého tříletého studia se žáci podívají i do mateřské firmy Pöttinger v rakouském Grieskirchenu. Tam poznají i výrobu jiných zemědělských strojů, než se vyrábějí v pobočce ve Vodňanech.

 

Čím ještě může být učební obor strojní mechanik (zámečník) žáky zajímavý?

         Velkým lákadlem může být pro někoho i stipendium, které učni při splnění určitých podmínek měsíčně dostávají. Také se stále investuje do učebních pomůcek. V nedávné době byla zakoupena nová 3D tiskárna, hrotový soustruh Optimum 4210D a svařovací invertor pro metodu TIG (svařování neželezných kovů) značky LORCH.

 

Víte o nějakém studentovi, který absolvoval tuto školu a má teď ve svém oboru úspěch?

         Například bych uvedl, že loňský absolvent našeho učiliště Josef dostal skvělou nabídku pracovat na obráběcím CNC centru ve firmě A. Pöttinger, které využil, a dnes se s ním rád potkávám. Filip zůstal ve firmě Vzduchotechnika Prachatice, kde byl ve třetím ročníku na praxi. A podobných příkladů je více.

 

Vzpomínáte si na nějakou humornou příhodu z výuky odborného výcviku?

         Vzpomínám si na dvojčata, která od sebe byla k nerozeznání. Zaměstnanec, který měl jednoho z bratrů na starosti, se druhý den rozčílil, že učeň ani neví, co dělal předchozí den. Měl však před sebou jeho bratra, což netušil, a já následně musel celou věc o dvojčatech vysvětlit.

 

Jakou radu byste dal mladým lidem, kteří si vybírají své budoucí povolání?

         Vybírejte, co vás baví, a jděte si za svým cílem.

 

Rozhovor s Pavlem Sochorem připravila Mgr. Jiřina Bartošová

 Úspěšné závěrečné zkoušky oboru řezník-uzenář

SOUs Vodňany opouští první skupina vyučených řezníků v historii školy. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů! 

Obrázek - Úspěšné závěrečné zkoušky oboru řezník-uzenář

vloženo 16. 6. 2020

SOUs Vodňany vítězem krajského kola KOVO JUNIOR 2020

Ve čtvrtek 27. února 2020 se konalo na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb v Strakonicích krajské kolo odborné zámečnické soutěže KOVO JUNIOR 2020 – „Zlaté české ručičky“. Do této soutěže naše škola nominovala dva žáky. Jednak zkušeného Martina Jiraně z 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik (v roce 2018 a 2019 se zúčastnil národního kola této soutěže) a nadějného Patrika Krejčího z 2. ročníku téhož učebního oboru.

Martin Jiraň získal v této soutěži zlatý pohár za 1. místo a postupuje do národního kola, které se letos bude konat v Domažlicích, a Patrik Krejčí obsadil pěkné 3. místo. Oba žáci prokázali nadprůměrné znalosti a dovednosti ve svém oboru a výborně reprezentovali naši školu. Touto cestou děkuji Martinu Jiraňovi i Patriku Krejčímu jak za sebe, tak za učitele odborného výcviku za vzornou reprezentaci SOUs Vodňany! Je to poprvé v historii naší školy, kdy jsme získali první místo v krajském kole této soutěže.

Mgr. Pavel Kotál, ředitel SOUs Vodňany, Foto: Ivan Kolesa

 

Obrázek - SOUs Vodňany vítězem krajského kola KOVO JUNIOR 2020

 

Obrázek - SOUs Vodňany vítězem krajského kola KOVO JUNIOR 2020

 

 

vloženo 28. 2. 2020

Úspěch na soutěži Písecké dortování

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se naše škola zúčastnila 6. ročníku soutěže  "Písecké dortování". Tato soutěž je určena pro žáky oboru cukrář. Žákyně naší školy z druhého ročníku C2A - Kateřina Apeltauerová  získala krásné 3. místo. Kateřině gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezantaci školy.  

Obrázek - Úspěch na soutěži Písecké dortování

vloženo 21. 2. 2020

Soutěž o nejlepší prezentaci školy - 1. místo

Vážený pane řediteli,

Vaše škola se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo 2018. V průběhu výstavy probíhala Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno 8.11.2018 při slavnostním rautu pro vystavovatele. Bohužel se této události neúčastnil zástupce školy a nedošlo k předání poháru a diplomu za 1. místo v této soutěži. Dovoluji si Vám zaslat pohár a diplom a vyjádřit uznání za skvěle odvedenou práci. U Vaší expozice bylo oceněno mnoho faktorů. Byli zmíněni především aktivní studenti i učitelé, kteří dokázali poradit, ochutnávka ovoce v čokoládě, originální a krásné výrobky, ruční výroba a především to, že žáky viditelně baví škola.

Přeji mnoho dalších takto úspěšných žáků a učitelů, které baví to, co dělají. Ocenění dnes zašlu Českou poštou na adresu Vaší školy.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Klára Šefránková

Koordinátor produkce

vloženo 1. 12. 2018

Významná společnost roku 2018

 

Obrázek - Významná společnost roku 2018

vloženo 6. 11. 2018

Facebook Instagram YouTube