Aktuálně pro žáky a rodičePřipnuto

Školní psycholog

Od 15. září 2022 působí na naší škole školní psycholožka PhDr. Mgr. Alexandra Kiml. 

Ve škole je k dispozici každé pondělí a čtvrtek od 7.15 hod. do 9. 45 hod.

Kontakt na telefonním čísle 605 487 893 nebo alexandra.kiml@sousvodnany.cz

 


Připnuto

„My v tom Jihočechy nenecháme I„

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil  pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v jiho­čes­kém kra­ji. Žádosti o pod­po­ru podá­va­jí zákon­ní zástup­ci dětí pro­střed­nic­tvím orga­ni­za­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

V naší ško­le je mož­né pod­po­ru vyu­žít na úhra­du uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní žáků.

Formuláře jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři školy. Žádosti je možné podávat v termínu do 4.11.2022 v kanceláři školy. 

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Formuláře ke stažení


Facebook Instagram YouTube