Historie školy

Střední odborné učiliště služeb Vodňany a jeho předchůdci

Pokud bychom poměřovali historii školy věkem člověka, pak je naše škola mladá. Vznikla totiž 1. září 2006. Avšak učňovské školství ve Vodňanech má mnohem delší tradici. Vznik první učňovské školy ve městě datujeme do roku 1957, kdy vzniklo Zemědělské učiliště Vodňany. V roce 1962 se mění název školy na Zemědělské odborné učiliště Vodňany se základním učebním oborem „zemědělec mechanizátor“. Škola měla tehdy okolo 150 žáků a 20 zaměstnanců.

V roce 1965 byly dobudovány dílny pro odborný výcvik a pro opravy zemědělských strojů a zároveň bylo otevřeno jednoroční nástavbové studium „pěstitel mechanizátor“. V roce 1968 škola přechází na specializované učební obory „chovatel drůbeže“ nebo „průmyslový drůbežář,“ přičemž pak v těchto oborech zajišťuje monopolně výuku pro uchazeče z celého Jihočeského kraje. V roce 1969 dobíhají původní učební obory „zemědělec mechanizátor“ a „pěstitel mechanizátor“, ale naopak do školy přechází z Týna nad Vltavou nový učební obor „průmyslový krmivář“. V tomto novém učebním oboru pak studují žáci z celého Jihočeského a také ze Západočeského kraje.

V říjnu 1975 byla zahájena přístavba domova mládeže a 1. září 1976 je tato nová budova dokončena. Postupně se zde budují společenské místnosti a knihovna s kapacitou 5000 svazků.

K 1. září 1979 vzniká Střední odborné učiliště zemědělské Vodňany s nově koncipovaným učebním oborem „drůbežář“. V 80. letech 20. století je ředitelem SOU zemědělského Vodňany pan Petr Šašek. V této době škola kromě výuky organizuje pro své žáky řadu mimoškolních aktivit, jako např. pravidelné zimní lyžařské kurzy, vodácké putování po řece Lužnici, na škole existuje řada zájmových kroužků (pěvecký, recitační kroužek aj.). Ve Vodňanech tehdy vystupuje ochotnický divadelní spolek „Šupina“, jehož působení daleko přesáhlo vodňanský region, a jehož významným členem byl učitel vodňanského učiliště pan František Zborník. Divadelní spolek „Šupina“ se zúčastňoval i zahraničních divadelních festivalů. Žáci učiliště se v této době dobře umísťují v krajských či dokonce v celostátních sportovních soutěžích, a to zejména v odbíjené. Vrcholem této éry rozvoje SOU zemědělského Vodňany bylo v roce 1983 získání 1. místa v celorepublikové soutěži všech učilišť Československé republiky. Škole tehdy zaslal blahopřejný telegram tehdejší ministr školství Milan Vondruška.

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se změny dotkly i SOU zemědělského Vodňany. V 90. letech 20. století se novým ředitelem školy stává PaedDr. Václav Hanžl a začíná nová etapa rozvoje školy. V polovině 90. let 20. století měla škola ještě tradiční učební obory jako „zemědělec“ a „strojník pro výrobu krmiv a úpravu plodin“, ale zároveň dochází k zajímavému rozšíření nabídky učebních oborů. Jsou to nové učební obory „kuchař-číšník“, samostatný učební obor „kuchař“ a samostatný učební obor „číšník“. Velmi zajímavé bylo otevření dvou nových oborů nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou, a to dvouletých oborů „společné stravování“ a „podnikání v oborech obchodu a služeb“.

Od školního roku 1997/1998 SOUz Vodňany otevřelo další nové učební obory „cukrář“ a nově koncipovaný „chovatel, zpracovatel drůbeže“. Učební obor „zahradník“ pak škola získala ze zrušeného zahradnického učiliště ve Stádlci u Tábora, a to díky přičinění ředitele dr. Hanžla. Takový rozsah učebních oborů včetně nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou už nebyl v další historii školy zaznamenán. Prosperita školy se projevovala i jinými způsoby. Třeba v roce 1997 dvě družstva kuchařů z SOUz Vodňany obsadila 2. a 3. místo v nové kuchařské soutěži Gastro Junior ve Strakonicích. V témže roce dramatický kroužek při SOUz Vodňany pod vedením paní Květoslavy Louženské obsadil 2. místo na oblastní přehlídce umělecké činnosti žáků v Jihočeském kraji.

V roce 1998 SOUz Vodňany navázalo spolupráci se špičkovým hotelem „Štekl“ v Hluboké nad Vltavou, který patří do sítě „Bohemia Gold Hotels“, a to tak, že žáci nástavbového studia zde uskutečňovali svůj odborný výcvik při různých společenských akcích. Škola spolupracovala už tehdy s městem Vodňany, přičemž v této době vznikla tradice trvající dodnes, kdy žáci z učebního oboru „kuchař-číšník“  spolupracují na přípravě mnoha kulturních akcí organizovaných městem Vodňany.

V roce 2000 byla dobudována a otevřena pro veřejnost školní cukrárna „Kvítek“, čímž škola získala v přilehlé cukrářské dílně vlastní pracoviště pro odborný výcvik žáků z učebního oboru „cukrář“ a zároveň v prodejně mohli získávat odborné zkušenosti žáci z učebního oboru „číšník-servírka“. V této době škola oborově spadala nikoliv pod ministerstvo školství, ale pod ministerstvo zemědělství. S tím souvisela i pravidelná povinnost, kdy žáci SOUz Vodňany připravovali výzdobu pavilonu ministerstva zemědělství na výstavě „Země živitelka“ v Českých Budějovicích. Škola měla v těchto letech sídlo v Palackého ulici č. 81, kde nyní sídlí TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o. Řediteli Václavu Hanžlovi se podařilo získat finanční prostředky a nechal zde v areálu školy obnovit zchátralé historické hradby a parkán a nově tu bylo zřízeno arboretum, malá školka ovocných stromků pro odborný výcvik žáků učebního oboru „zahradník“. A ještě zbylo místo na volejbalový kurt. Škola měla v této době téměř 200 žáků a dobudovala vlastní zahradnické dílny (vazárnu) pro odborný výcvik žáků učebního oboru „zahradník“.

Od 1. října roku 2001 byla všechna střední odborná učiliště, která byla doposud řízena ministerstvem zemědělství, převedena pod správu ministerstva školství, respektive pod Krajský úřad Jihočeského kraje, který se tak stal zřizovatelem SOUz Vodňany. Toto rozhodnutí do značné míry předurčilo budoucí osud Středního odborného učiliště zemědělského Vodňany.

V roce 2002 v rámci nové výše uvedené reorganizace došlo ke zrušení zemědělského učiliště v Dubu u Prachatic. Vodňanské učiliště tak ve školním roce 2002/2003 převzalo asi 30 žáků ze zrušené školy. Zároveň tak vodňanská škola získala nové učební obory „kuchařské práce“ a „zahradnické práce“, čímž se škola otevřela i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Od školního roku 2003/2004 se škola přejmenovala na Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště (tedy SOU, OU a U), což souviselo s převzetím učebních oborů ze zrušené školy v Dubu u Prachatic.

V roce 2004 se škola o jarních prázdninách za pomoci všech zaměstnanců přestěhovala z adresy Palackého 81 do nového objektu v Zeyerových sadech. Bývalý Zeyerův dům a přilehlé budovy se stavebně upravily a zejména byly přistavěny šatny pro žáky. Tento objekt patřil zřizovateli školy Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, zatímco dům v Palackého ulici čp. 81 městu Vodňany. Přesun do jiné budovy byl ekonomicky zdůvodněn tím, že v nové budově nebude muset škola platit městu Vodňany nájem.

Pak přišel rok 2005. Kronikářka naší školy, paní Květoslava Louženská, nazvala školní rok 2005/2006 rokem „prazvláštním“. Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 21. 6. 2005 rozhodlo o sloučení vodňanského učiliště se SOŠ a SOU Hněvkovice. De facto toto sloučení se SOŠ a SOU Hněvkovice znamenalo úplnou likvidaci SOU, OU a U Vodňany. Škola byla zrušena, přestože neměla vážnější problémy (počty žáků se pohybovaly mezi 170 – 190 žáky, neexistovaly ekonomické problémy, kraj nedoplácel na mzdy zaměstnanců ani škola nepřekračovala limit pracovníků). Škola byla zrušena i přesto, že kraj nákladem 3 milióny korun o rok dříve zrekonstruoval Zeyerův dům, kde škola sídlila. Učitelé i žáci toto rozhodnutí nesli velmi těžce a nikdy se s ním nesmířili. Tento postoj byl důležitý, protože tak nepřevládlo poraženectví, ale sám o sobě by ke zvratu nepříznivé situace nestačil. Docházelo k mnoha bouřlivým jednáním, učitelé školy psali dopis tehdejší ministryni školství Petře Buzkové, ale rozhodující byl postoj tehdejšího městského zastupitelstva Vodňan, které bylo tvořeno koalicí pěti stran (STRANA VENKOVA – spojené občanské síly, ČSSD, TRADICE – nepolitické sdružení vodňanských rodáků, VODŇANSKO – nepolitické sdružení a KSČM). Toto zastupitelstvo, rada a v neposlední řadě starosta Vodňan Václav Heřman se tehdy ukázali jako předvídavější a osvícenější než ti, kteří školu zrušili. Takže zřizovatelem nově vzniklého Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II se po schválení ministerstvem školství a po zápisu do rejstříku škol stalo Město Vodňany. Učitelé a žáci z původního vodňanského učiliště přešli ze SOŠ a SOU Hněvkovice k 1. září 2006 do nově zřízené školy. Ředitelem nově založené školy se od 1. 9. 2006 s jednomyslnou podporou všech zaměstnanců a po absolvování konkurzu stal Mgr. Karel Pavlíček.

Začátky „staronové“ školy byly skutečně těžké. Škola neměla nejprve ani vlastní budovu, vyučovalo se v prostorách vodňanské Základní školy Alešova, na domově mládeže, a dokonce i v kavárně v kulturním domě. Přesto se ukázalo, že střední odborné učiliště služeb je životaschopné, ba dokonce má tendenci znovu růst. Nově zřízená škola převzala všechny učební obory, které měla dosavadní škola, ale zpočátku se potýkala s nedostatkem žáků. V prvním roce existence to bylo méně než 100 žáků. Přes všechny tyto obtíže se podařilo školu nakonec stabilizovat, k čemuž přispělo nemalým dílem i to, že město Vodňany odkoupilo za značnou sumu od Jihočeského kraje Zeyerův dům a poskytlo ho nově zřízenému městskému učilišti.

Počty žáků školy postupně začaly narůstat. Například ve školním roce 2009/2010 už měla škola 122 žáků a tato situace se začala radikálně zlepšovat po otevření nového perspektivního učebního oboru „zámečník“, který byl po roce 2010 nově koncipován pod názvem „strojní mechanik“. Tento učební obor byl otevřen ve spolupráci s naším firemním partnerem, a to rakouskou firmou A. Pöttinger, spol. s r. o. Vodňany. Ředitel Mgr. Karel Pavlíček se postaral o rozvoj školy i v dalších oblastech. Škola začala opět vyhrávat odborné učňovské soutěže. Například v roce 2010 SOUs Vodňany získalo 1. místo na gastronomickém festivalu v Českých Budějovicích v soutěžní disciplíně „Budějovický dort“. V této době škola také získala finanční prostředky z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, z nichž byla vybudována špičková počítačová učebna s vlastním školním serverem a s žákovskými terminály. Následně škola získala s pomocí Městského úřadu Vodňany další prostředky z programu ROP a na školní zahradě byl vystavěn velkokapacitní skleník v hodnotě přes milión korun. Vrcholem této etapy rozvoje byl rok 2013, kdy škola měla celkem 189 žáků, čímž se vlastně dostala na úroveň běžnou před rokem 2005.

V nynějším období se naší škole podařilo otevřít nový učební obor „řezník-uzenář“, přičemž první žáci do 1. ročníku tohoto oboru vzdělání nastoupili 4. září 2017. Pokud bychom poměřovali historii školy věkem člověka, pak je naše škola mladá a společně věříme, že má ještě své nejlepší období před sebou.

 

Mgr. Pavel Kotál, ředitel SOUs Vodňany

Facebook Instagram YouTube