Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II.

 

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace zřízená Městem Vodňany
Zřizovatel Středního odborného učiliště služeb Vodňany je Město Vodňany. Zřizovací listina byla škole vydána usnesením zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2005 s účinností od 1. 9. 2006. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Jihočeského kraje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci.
Organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
Dále poskytuje žákům a studentům ubytování a výchovně vzdělávací činnost.

 

3. Organizační struktura

ředitel školy:
Mgr. Pavel Kotál
zástupce ředitele:
Ing. Vladimír Kuba
pověřená učitelka odborného výcviku:
Miroslava Vavrušková
pověřená vychovatelka:
Květoslava Louženská
ekonomka:
Jiřina Polanská 

Organizační uspořádání SOU služeb Vodňany

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II
Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, PSČ 389 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II
Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, PSČ 389 01

Úřední hodiny:
pondělí – pátek: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

v době prázdnin vizte "Aktuality"

Telefonní čísla:
383 390 516   

Adresa internetové webové stránky:
www.sousvodnany.cz

Adresa e-podatelny:
podatelna@sousvodnany.cz

ID datové schránky:
udck8zf

 1. Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.
 2. Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky: 
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.
 3. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu: 
  Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.
 4. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě: 
  Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

 

5. Bankovní spojení

78-489390277/0100

 

6. IČ

260 99 152

 

7. DIČ

nejsme plátci

 

8. REDIZO

651016762

 

9. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů: 
Zřizovací listina
Dodatek č. 1/2010 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace SOUs Vodňany​
Kritéria přijímacího řízení 2018-2019 pro tříleté a jednoleté obory
Kritéria pro přijetí do domova mládeže ve školním roce 2018/2019

Výroční zprávy
Školní řád
Směrnice střední školy k vyřizování stížností

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

- písemně na poštovní adrese

- osobně v sídle školy

- datovou schránkou

 

11. Opravné prostředky

Účastník řízení může podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, proti rozhodnutí ředitele školy o:

 • zamítnutí individuálního vzdělávacího plánu
 • zamítnutí přeřazení žáka do vyššího ročníku
 • nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • zamítnutí přestupu žáka střední školy z jiné střední školy
 • zamítnutí změny oboru vzdělávání
 • zamítnutí přerušení vzdělávání
 • zamítnutí opakování ročníku
 • podmínečné vyloučení žáka
 • vyloučení žáka
 • zamítnutí uznání částečného vzdělání žáka

Odvolací lhůta je upravena v § 83 správního řádu a činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Případem, kdy zvláštní zákon stanoví jinak, je rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke vzdělávání ve střední škole – dle ust. § 60/19 školského zákona je odvolací lhůta 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u ředitele školy.
Údaje, které má odvolání obsahovat, jsou uvedeny v ust. § 82 správního řádu, jestliže odvolání neobsahuje všechny náležitosti, vyzve ředitel školy k odstranění nedostatků a doplnění odvolání.

O odvolání rozhoduje správní orgán vyššího stupně s výjimkou ust. § 87 správního řádu.

 

12. Formuláře

Formuláře k podání žádostí jsou k dispozici v elektronické podobě na www.sousvodnany.cz
V papírové podobě k dispozici na podatelně školy

 

13. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 

14. Úhrady za poskytování informací

vyhledání informací v rozsahu 15 minut práce 50 Kč
pořízení kopie A4 jednostranná 3 Kč
pořízení kopie A4 oboustranná 5 Kč
pořízení kopie v elektronické formě na CD 30 Kč za CD
poštovné za odeslání informací dle tarifu České pošty

 

15. Finanční podpora školy

Střednímu odbornému učilišti služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II byla v listopadu 2017 poskytnuta dotace na Rozvojový program MŠMT „Podpora odborného vzdělávání“, č. j. MSMT-12596/2017-1 pro obor strojní mechanik.

SOUs Vodňany byla poskytnuta finanční dotace na základě rozhodnutí č. MSMT-206-3/2017 ze dne 15. 2. 2017 z vyhlášeného rozvojového programu MŠMT „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“, č. j. MSMT-5773/2016-1.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.pdf

Projekt STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SLUŽEB VODŇANY, ZEYEROVY SADY 43/II je spolufinancován Evropskou unií.pdf

 

16. Rozpočet

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách zřizovatele SOUs Vodňany: 

http://www.vodnany.eu/assets/File.ashx?id_org=18428&id_dokumenty=447340

 

17. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Příspěvková organizace Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany, IČ 260 99 152 jako správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer):

 

Ing. Blanka Vykusová, CSc.

e-mail: vykusova@muvodnany.cz 

gsm.: + 420 773 752 988/ tel. +420 383 379 166,

 

a to na základě Usnesení č. 3043 ze dne 21. 5. 2018 Rady města Vodňany.

 

18. GDPR

GDPR_Oznámení o zpracování osobních údajů v personální a mzdové agendě

GDPR_Zásady zpracování osobních údajů v SOUs Vodňany

 

 

 

 

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím